POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat serà vàlida únicament per a les dades de caràcter personal obtingudes en aquest lloc web, i no és aplicable per a aquella informació recollida per tercers en altres pàgines web, encara que aquestes es trobin enllaçades pel lloc web.

Amb això la titular manifesta el seu compromís per mantenir i garantir les relacions comercials amb l’usuari de manera segura mitjançant la protecció de les seves dades personals i garantint el seu dret a la privacitat.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES

SERVEIS OFERTS PER TERCERS

Per prestar serveis estrictament necessaris per al seu adequat funcionament la pàgina web utilitza els següents prestadors de serveis sota les seves corresponents condicions de privacitat:

FINALITATS AMB LES QUE ES TRACTEN LES DADES

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, informo que tractaré les dades que se’m facilitin per:
1.- Gestionar la contractació de serveis que realitzi a través de la Plataforma, així com la facturació i lliurament corresponent.
2.- Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
3.- Remetre informació comercial i / o promocional relacionada amb altres serveis que pugui oferir i que puguin ser de valor afegit per a usuaris finals, llevat que s’indiqui el contrari o l’usuari s’oposi o revoqui el seu consentiment.
4.- Permetre el funcionament de la web i l’obtenció de dades anònimes per millorar-ne l’usabilitat i els serveis que es proporcionen.
5.- Donar compliment a les obligacions legalment establertes, així com verificar el compliment de les obligacions contractuals, incloent la prevenció de frau.
6.- Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre que siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

DADES QUE ES TRACTEN

Derivada de les finalitats abans esmentades, en gestionen les dades identificatives de l’usuari.

Metadades de comunicacions electròniques

Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-li la informació continguda en aquesta clàusula, eximint a de qualsevol responsabilitat en aquest sentit. No obstant, es podran dur a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, d’acord amb la normativa de protecció de dades.

Per els formularis de contacte es demana concretament: nom, telèfon i/o correu electrònic, per tal de poder tenir un primer contacte i respondre a la consulta o petició. Posteriorment, de contractar el servei, caldrà identificar-se amb el DNI o equivalent i proporcionar dades personals com adreça, data de naixement, etc, imprescindibles tant per a la prestació del servei com a efectes fiscals i de prevenció del blanqueig de capitals.

Per al bloc, quan s’activi, es demanarà : Nom, per identificar l’usuari, i correu electrònic, per conèixer l’email des del qual s’ha fet el comentari.

Addicionalment, quan visites el lloc web determinada informació s’emmagatzema automàticament per motius tècnics com l’adreça IP assignada pel teu proveïdor d’accés a Internet o les cookies.

LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES DADES

El tractament de les dades és un requisit obligatori perquè puguis accedir de forma correcte als serveis del Web.

El consentiment de l’usuari és la base que em permet tractar les dades personals tant per a la resposta a les consultes i peticions d’oferta enviada mitjançant els formularis inclosos en la web com per la finalitat de remetre informacions i millorar els serveis.

S’informa que el fet d’enviar alguna petició mitjançant el correu electrònic publicat al lloc web directament i no via formulari implica també l’acceptació a que les dades proporcionades siguin tractades per a ser atesa la consulta. Amb la resposta a la consulta se li comunicarà expressament aquesta política de privacitat i la continuació de la relació equivaldrà a l’acceptació de la mateixa, tret que s’oposi de forma expressa o revoqui el seu consentiment.

Finalment, les dades es podran utilitzar per a complir les obligacions legals aplicables

L’usuari disposa del seu dret a l’oblit quan vulgui que totes les seves dades siguin eliminades de les nostres base de dades, conservant únicament aquelles que exigeixi la legislació vigent a efectes de responsabilitat de la titular o d’obligacions fiscals.

En qualsevol cas, les dades que recopila el lloc web no són considerades dades sensibles o protegides.

Segons l’article 9.1 de el nou Reglament General de Protecció de Dades de la Unió Europea (RGPD) es consideren dades sensibles o protegides les dades personals que revelin:

 • L’origen ètnic o racial.
 • Les opinions polítiques.
 • Les conviccions religioses o filosòfiques.
 • L’afiliació sindical.
 • El tractament de dades genètiques.
 • Dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física.
 • Dades relatives a la salut.
 • Dades relatives a la vida sexual o les orientació sexuals d’una persona física.

TEMPS DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

La titular conservarà les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides i mentre no es revoquin els consentiments atorgats o es demani la seva actualització. Posteriorment, en cas de ser necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.

DESTINATARIS A QUI ES PODEN COMUNICAR LES DADES

Les teves dades podran ser cedides únicament als proveïdors que prestan serveis a la titular, com ara serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals com notaris i registradors de la propietat, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats. En qualsevol cas, la titular tindrà subscrit els corresponents contractes d’encàrrec de tractament amb cada un dels proveïdors que presten serveis amb l’objectiu de garantir que aquests proveïdors tractaran les dades de conformitat amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat en els casos que hi hagi una obligació legal i a Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan així ho estableixi la normativa vigent.

En cas que es contracti el servei, les dades es podran cedir a Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis o dels impostos, cosa que serà informada amb caràcter previ.

MESURES DE SEGURETAT

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat es duran a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració, com per exemple: Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors d’Arsys, encriptació de la informació en els propis servidors de l’empresa del hosting i altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
Inicialment els servidors es troben a Espanya. En cas que passin a trobar-se fora de la Unió Europea la titular s’assegurarà que les transferències internacionals compleixen el compromís de la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris seguint la normativa europea.
El lloc Web està allotjat en els sistemes operats per Arsys Internet S.L.U, d’ara endavant Arsys, que indica que estan implantades les mesures de seguretat tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal de l’usuari i evitar així la seva alteració, pèrdua i tractament i / o accés no autoritzat. Això tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, tant si provenen de l’acció humana o del medi físic o natural. Tot això de conformitat amb el que preveu el RGPD.
El correu electrònic chantal@tramitarherencia.cat està dins dels servidors de Nominalia Internet S.L, que el redirigeixen als d’Arsys.
Així mateix, Arsys ha establert mesures addicionals amb vista a reforçar la confidencialitat i integritat de la informació en aquest lloc web. Mantenint contínuament la supervisió, control i avaluació dels processos per assegurar el respecte a la privacitat de les dades.
Concretament, les mesures que adopta Arsys són:
Connexió amb certificat SSL al lloc web.
Encriptació de les claus i contrasenyes utilitzant algoritmes criptogràfics estàndard.
Protecció dels servidors mitjançant tallafocs, aïllament de processos, i altres mesures de seguretat estàndard.
Còpies de seguretat diàries distribuïdes geogràficament per garantir la continuïtat de el servei en cas d’incident.

L’ús per part de l’usuari de qualsevol sistema de missatgeria, com WhatsApp, o de qualsevol plataforma per videoconferència per contactar implicarà el seu reconeixement que té configurades correctament les opcions de seguretat i privacitat i que les considera suficientment segures per establir-ne la comunicació. Es recomana no enviar informació confidencial via WhatsApp.

PLUGINS SOCIALS

En el lloc Web es poden oferir enllaços i serveis relacionats amb diferents xarxes socials. Si l’usuari és membre d’una xarxa social i fa clic sobre el corresponent enllaç, el proveïdor de la xarxa social podrà enllaçar les seves dades de perfil amb la informació de la seva visita al lloc Web.

Per tant, l’usuari ha d’estar informat sobre les funcions i polítiques sobre el tractament de les seves dades personals de la respectiva xarxa social. Tant si accedeix a una de les nostres pàgines web amb algun dels seus perfils en xarxes socials o comparteix informació a través d’ells.

L’usuari pots accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de les diferents xarxes socials, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.

 • Twitter: https://twitter.com/privacy
 • Facebook: https://www.facebook.com/help/323540651073243/
 • Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388
 • Youtube: https://policies.google.com/privacy?hl=es&gl=es

EXERCICI DE DRETS

Tens dret a obtenir confirmació sobre si en estem tractant dades personals que et concerneixin, o no.

Així mateix, tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. En aquest cas es deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pots exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitades en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

L’usuari podrà exercitar els seus drets mitjançant comunicació per escrit dirigida al lloc Web amb la referència “Protecció de dades”, especificant les seves dades, acreditant la seva identitat i els motius de la seva sol·licitud a l’adreça electrònica chantal@tramitarherencia.es o a la postal carrer Bailèn 141, escala dreta, entresòl 5a, 08037 Barcelona.

Qualsevol informació que necessiti emmagatzemar en virtut d’una obligació legal, fiscal o contractual, serà bloquejada i només utilitzada per a aquests fins en lloc de ser esborrada.

Finalment, t’informem que pots dirigir-te davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les teves dades personals.

MODIFICACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

La titular es reserva el dret de modificar la Política de Privacitat motivat per un canvi legislatiu, jurisprudencial o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o per tal d’adaptar-les a noves circumstàncies o millorar-ne el redactat.
Qualsevol modificació de la Política de Privacitat serà publicada al menys deu dies abans de la seva efectiva aplicació i es comunicarà als usuaris a qui pugi afectar sensiblement.

ACCEPTACIÓ, CONSENTIMENT I REVOCABILITAT

Mitjançant l’ompliment de qualsevol dels formularis o l’enviament d’un correu electrònic o una trucada a qualsevol dels mitjans oferts a la web, l’usuari declara haver estat informat de les presents condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el tractament de les mateixes per part de la Titular en la forma descrita, així com accepta les condicions d’us indicades a l’Avís Legal.

En qualsevol moment l’usuari podrà revocar les seves dades, però sense afectar accions ja realitzades en el passat, és a dir sense caràcter retroactiu.

Gràcies per llegir fins el final.

Call Now Button