Increment de l’Impost de Successions a Catalunya

Modificacions de la Llei 5/2020, de 29 d’abril

Analitzem com s’incrementa l’Impost de Successions. Afecta a les herències de les persones que es morin a partir del dia 1 de maig de 2020, inclòs. Si tenen fills, descendents o progenitors que rebin quelcom, en la immensa majoria dels casos, pagaran més. La diferència és espectacular. Ho veurem.

En el Diari Oficial de la Generalitat d’avui 30 d’abril s’ha publicat la col·loquialment anomenada Llei d’acompanyament dels Pressupostos. És la Llei 5/2020. Serveix per actualitzar l’import de taxes i per crear i/o modificar impostos.

I) Una modificació destacable és que “retoquen” l’IRPF en dos aspectes:

 • Pugen el tram autonòmic de l’IRPF per aquells que tinguin una base imposable general superior als 90.000 euros.

A la pràctica representa que, per exemple, qui guanyi 100.000 euros, pagarà uns 200 euros més. A ningú se li incrementa la quota més de 1.150 euros encara que guanyi molt més. Tinc un estudi més a fons al meu blog general (www.bloc-legal.cat).

 • Baixa la tributació per aquells menors de 65 anys que guanyin menys de 12.450 euros. Es fa a base de pujar el mínim personal de 5.550 a 6.150 euros.

A la pràctica representa que veuran reduïda la quota a pagar (o incrementada la quantitat a retornar) en 66,60 euros.

II) L’altra modificació important és la modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny de regulació de l’Impost de Successions i Donacions.

 • Com a fet curiós per les donacions o altres transmissions lucratives entre vius, que no siguin d’immobles, rebudes de fundacions i associacions que compleixin finalitats d’interès general no vinculades a partits polítics, associacions religioses ni esportives ni organitzacions empresarials ni sindicals es crea una reducció del 95%.
 • A més és útil que a partir de maig també es permet aplicar la tarifa de reduïda per donacions a ascendents, descendents i parella quan la donació es reflexa no només en escriptura pública, com fins ara, sinó també en Sentència judicial. Servirà en transaccions judicials, especialment en dret de família i convenis de divorci, on si es pacta que un habitatge de fins a 200.000 euros s’entrega al fill pagarà únicament el 5%.
 • I un petit detall és que el gaudi definitiu d’algunes deduccions del Impost de Successions queda condicionat a que es mantinguin els béns dins del patrimoni de la persona que els adquireix durant cinc anys des de la mort del causant, tret que l’adquirent es mori, o els adquireixi la Generalitat o un ens local de Catalunya. S’ha afegit que aquesta adquisició per part de l’ens públic ha de ser a títol gratuït, és a dir, si es ven a la Generalitat o a l’Ajuntament es perd la deducció i es tributa, si se’ls hi fa donació es mantindria la deducció.

I quines son les modificacions en els impostos a pagar en cas d’heretar?

 • Es recuperen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni de l’adquirent, encara que únicament si hereta un descendent, un ascendent o la parella (cònjuge o parella estable).

L’1 de gener de 2010 la Generalitat va eliminar els coeficients multiplicadors de la quota tributària de l’Impost de Successions en funció del patrimoni preexistent de l’hereu. Des d’aleshores es pagava en funció del grau de parentiu amb el difunt i de l’import heretat, amb independència de si qui heretava tenia més o menys patrimoni. Fins aquella data la quota podia arribar a ser un 20% superior en funció del patrimoni preexistent. Deu anys més tard ho han reintroduït.

Els fills, néts, pares i parelles que tinguin un patrimoni superior als 500.000,00 euros, és a dir, aquells obligats a presentar la declaració de patrimoni, pagaran entre un 10 i un 20 per cent més per heretar que si tinguessin un patrimoni inferior.

La resta d’hereus o legataris, és a dir, els que pertanyen al grup III (germans, oncles, nebots, sobres, joves i nores) i IV (cosins i amics o altres) mantenen el seu coeficient multiplicador amb independència del seu patrimoni previ. Suposo que és perquè aquests darrers ja multipliquen la quota a pagar per un coeficient alt.

El quadre de coeficients multiplicadors a partir de l’1 de maig queda:

Patrimoni previGrup I i II pares, fills, parella…Grup III germans, oncles, sogres…Grup IV cosins, amics…
De 0 a 500.000 euros1,0001,5882,000
De 500.000,01 a 2.000.0001,1001,5882,000
De 2.000.000,01 a 4.000.0001,1501,5882,000
Més de 4.000.000 euros1,2001,5882,000
 • Ara bé, aquesta no és la pitjor notícia, l’impacte principal és que per a tots aquells dels grup II, excepte el cònjuge o parella estable, la bonificació de la que fins ara gaudien es redueix substancialment.

El cònjuge o parella estable segueix gaudint de la bonificació del 99% de la quota a pagar.

Els descendents menors de 21 anys, que són aquells que formen part del grup I, mantenen la reducció esglaonada que tenien abans; a saber: del 99% pels primers 100.000 euros tributables, del 97 % pels següents 100.000, del 95% pel següent tram…, del 60% pel tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros, … i del 20% en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros a heretar.

La resta del grup II, fills majors de 21 anys, néts, besnéts, pares, avis i membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua, veuen reduïda aquesta bonificació. Així en lloc de començar amb una reducció del 99 % pels primers 100.000,00 de la base imposable tindran només el 60%, el següent tram passa del 97% al 55%, el tram de 300.000 a 500.000 passa del 90% de bonificació al 45 %, el tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros passa del 60% al 30% i en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros ja no hi ha bonificació.

Aquest seria el quadre amb la comparativa de les bonificacions:

Base imposable finsBonificació (%) fins ara grup IIResta fins tram següent fins araBonificació (%) des de maig 2020 grup IIResta fins tram següent des de maig
0,000,0099,000,0060,00
100.000,0099,0097,0060,0055,00
200.000,0098,0095,0057,5050,00
300.000,0097,0090,0055,0045,00
500.000,0094,2080,0051,0040,00
750.000,0089,4770,0047,3335,00
1.000.000,0084,6060,0044,2530,00
1.500.000,0076,4050,0039,5025,00
2.000.000,0069,8040,0035,8820,00
2.500.000,0063,8425,0032,7010,00
3.000.000,0057,3720,0028,920,00

En funció de la base imposable, aplicant aquesta escala, s’obtindrà un percentatge mig, que és el que s’aplicarà com a bonificació de la quota de l’impost. I la quota resultant es multiplicarà pel coeficient que hem vist abans en funció del parentiu o grup i el patrimoni previ.

Per tant, tenint en compte les reduccions per parentiu i la tarifa de l’impost, un fill amb un patrimoni inferior a 500.000 euros que hereti del seu pare entre pisos (diferents del habitatge habitual del pare), parkings, locals, fons d’inversió, accions o diners un total de 582.524,27 euros (als qual se’ls suma un 3% en concepte d’aixovar), abans hagués pagat 4.698 euros i ara pagarà 39.690 euros de l’Impost de Successions. Si a més, tingués un patrimoni previ superior als 500.000 euros (sense arribar als 2 milions), pagaria 43.659 euros.

A tot això, a més, si es pretén aplicar altres deduccions diferents a les del parentiu, discapacitat, edat, habitatge habitual i assegurances, com per exemple per explotacions agràries o forestals, béns de l’activitat empresarial o professional del difunt o béns del patrimoni cultural, abans les bonificacions es reduïen aproximadament a la meitat i a partir de les defuncions de maig desapareixen totalment.

Cuideu-vos i cuideu a qui estimeu !

NOTA DE L’AUTORA : Aquesta entrada es refereix únicament a herències sotmeses al dret català vigent a la data de la seva elaboració, 30 d’abril de 2020, i no es pot considerar assessorament legal ja que s’hauria d’analitzar el cas concret amb tots els seus matisos.

Comparteix

36 comentaris a “Increment de l’Impost de Successions a Catalunya”

 1. Molt interessant. Una casa amb dues vivendes que no té la divisió, només es paga un IBI, es pot considerar tot vivenda habitual? Gràcies

  Respon
 2. Si ho he entès bé, això entra en vigor per les defuncions a partir de l’ 1 de maig oi? No s’aplicaria el nou càlcul a herències que s’acceptin ara per una defunció anterior a aquesta data entenc.
  Gràcies

  Respon
  • Correcte, l’impost incrementat és només per les herències de persones que morin a partir de l’1 de maig del 2020. Si es va morir abans, encara que no s’hagi tramitat encara l’herència, es calcularà segons el model anterior. Si et cal ajuda per la tramitació, pots mirar si alguns dels pacs que ofereixo a la web t’interessen.

   Respon
 3. Hola, a l’article he llegit: “Com a fet curiós es crea una reducció del 95% de la quota en donacions i altres transmissions lucratives entre vius”, això té a veure amb les donacions en vida? Si és així em sembla que ja estaven bonificades al 95%. Això vol dir que si els meus pares em donen 50.000e en vida, hauran de pagar 2.500e per fer una donació d’aquesta quantitat? Gràcies!

  Respon
  • No, en absolut. Es refereix a donacions que es reben de fundacions o associacions. Si els pares donen 50.000 euros en vida, qui els reb pagarà el 7%, és a dir, 3.500 euros d’impost. Si la finalitat de la donació és adquirir un negoci o la primera vivenda, la tarifa de l’impost pot bonificar-se en un 95% en funció de l’edat, import i altres factors, però caldrà complir els requisits que preveu la llei segons el supòsit. No s’ha modificat.

   Respon
   • Moltes gràcies! Llavors, amb aquesta reforma de la llei i en quant a diners es refereix, continua sent millor heredar que fer una donació en vida? No em queda clar. Gràcies de nou!

    Respon
    • Ara per ara, l’habitatge habitual és millor heretar-lo. En quant a la resta, dependrà del volum del patrimoni. Caldria veure cas per cas. La dada principal és que una donació de pares a fills de fins a 200.000 euros tributa al 5%. S’ha de mirar què costaria heretar-ho tot i què costaria fer ara una donació i heretar després menys.

     Respon
   • Hola, he heredat un pis i una petita quantitat de diners. Encara no tinc clar si vull vendre el pis pero m’agradaria saber, si finalment venc el pis, una vegada tingui les escriptures d’aceptació d’herencia, si amb aquest document puc vendre el pis o si tinc de fer noves escriptures a part de l’acceptació d’herencia per poder vendre’l. Gràcies

    Respon
    • Hola
     Amb l’escriptura de l’acceptació de l’herència és suficient per a vendre el pis. Ara bé, abans de signar l’escriptura d’acceptació d’herència caldria assegurar-se que el valor que fa constar del pis és el més convenient per si el vol vendre en un futur més o menys proper. També és important saber que en funció del grau de parentiu pot ser que hagi d’esperar dos anys per poder vendre i que pot haver beneficis fiscals en funció del temps que trigui en vendre.
     Si vol que l’assessori més concretament, pot concertar una visita o una videotrucada puntuals o contractar un dels packs que ofereixo per a la tramitació completa.
     Ben cordialment,
     Chantal Català

     Respon
     • Moltes gràcies Chantal. El pis a heredar era de la meva mare. Em surgeix una pregunta, ja que indiques que “en funció del grau de parentiu pot ser que hagi d’esperar dos anys per poder vendre”. La meva pregunta sería si jo he d’esperar dos anys per poder vendre el pis que he heredat de la meva mare. Salutacions.

     • Els pisos heretats de pares a fills no tenen aquesta limitació. Ara bé, sí poden beneficiar-se de reduccions d’impostos si no es venen en tres o en cinc anys i es demana en termini.

  • Jo veuria millor que l’Ajuntament de Barcelona destinés aquests diners a reduir l’impost municipal de plusvàlua que hauran de pagar aquells que hagin perdut un familiar per la Covid-19.

   Respon
 4. Hola!! No em queda clar si es tracte d´heretar el pis de residència habitual del pare es queda igual que abans o no, si lo que augmenta es lo que no son residència habitual del pare, m´ho podeu aclarir si us plau?? Gràcies!!

  Respon
  • Hola Joan
   La bonificació per heretar el pis de residència habitual queda igual que abans. Serveix per calcular la base imposable. És a dir, de tota l’herència li podrem restar els 100.000 euros per ser fill i el 95% del valor del pis habitual i això ens donarà la base sobre la qual aplicar la tarifa de l’impost, que tampoc ha variat (i va del 7% fins al 32%). Un cop tinguem la quota, en lloc de bonificar-la en un 99 % la bonifarem només en el 60% o en allò que resulti de la nova taula.

   Respon
 5. Aleshores, interpreto que seria millor per deixar la vivenda habitual, en aquest moment, que els pares fessin una donació del immoble al fill del grup II que una herència. Si no és el cas quin seria el cas per herència.

  * fill grup II, més de 21
  * – 500 patrimoni
  * vivenda habitual (casa després de divorci dividida en dos dos Ibis, una part pare altra mare).

  Respon
  • La vivenda habitual és millor deixar-la en herència ja que té una bonificació del 95%, tret que es tingui pensat vendre-la de seguida que faltin els pares.
   Si es tracta de fill únic, a més, es podria acceptar l’herència sense haver de passar pel notari.

   Respon
 6. Bona tarde. La meva mare ens vols posar a nom del meu germà i meu les 3 propietats que te, 3 pisos a Barcelona en un d.ells viu el meu germà amb ella, es interesant espabilar el tema? Gràcies.

  Respon
  • S’hauria de fer càlculs i conèixer l’esperança de vida de la seva mare. Si es morís abans de tres anys de la donació no hagués servit per a res, al contrari. En principi la donació en vida és més cara que en herència, tret que serveixi per repartir l’herència en dos trams (una part en vida i l’altra quan es mori). Si es tracta de la vivenda on viu la donant, encara amb més motiu és millor no fer res ara. Si vol, quan passi l’estat d’alarma venen al despatx i ho valorem o es pot fer abans per correu o videoconferència.

   Respon
  • Bon dia
   No està prevista cap reducció en la normativa actual per les herències que afectin a famílies nombroses. Ara bé, com l’impost és progressiu, cadascú tributarà per la part que li toqui.

   Respon
 7. Bona tarda, el meu pare ha mort a principis d’aquest any. Era propietari del 10% de la seva vivenda habitual y jo del 90% restant. Aquest 10% l’hem heredat el meu germà, el meu cosí i jo. La meva pregunta es si sería més òptim a l’ hora de tramitar l’ herencia que jo els hi compri la seva part (6,6%) i si amb aquesta formula tindria que fer noves escriptures de la vivenda ja que la meva idea es vendre-la. Moltes gràcies

  Respon
  • Bona tarda
   Primer de tot el meu condol. Si la idea és que vostè tingui el 100 % de la propietat, fer-ho en el moment de l’acceptació de l’herència li estalviarà impostos i amb l’escriptura d’acceptació d’herència seria suficient. Ara bé si pensa vendre-la en breu l’única avantatge de quedar-s’ho tot ara seria que no li caldria posar-se d’acord amb els altres copropietàries per a la venda. Quedar-s’ho ara li estalvia l’ITPAJD de la compra o de la dissolució del condomini, però ha de pagar la plusvàlua. I una altra aspecte a considerar és el guany patrimonial a efectes de l’IRPF en funció dels valors que es donin.
   Si vol que l’ajudi en la tramitació i a calcular la millor opció, ja sap on trobar-me.
   Salutacions
   Chantal Català

   Respon
 8. La meva mare ens ha deixat al meu germà i a mí una casa a Cornellà, que consta de dues vivendes, però consta al Registre com un sola. La meva pregunta és: Es pot posar la propietat, a nom de tots dos sense fer la divisió horitzontal de la propietat?

  Respon
 9. Hello there, I found your web site via Google at the same time as searching for a similar subject, your web site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Respon
 10. El meu pare es va morir 11/06. Ens ha deixat molt de patrimoni i accions de l’empresa entre el meu marit, la meva mare, la meva germana i jo.
  A quin grup de parentiu estaria el meu marit?
  Si tenim un patrimoni previ de -500mil pero heretem en valor de uns 350mil, jo com a filla major de 21 quin percentatge s’aplica?

  Gracies

  Respon
  • Bona diada.
   Primer de tot el meu condol.
   El seu marit, en tant que gendre del difunt, pertany al grup III.
   Si el patrimoni previ (és a dir, abans que es morís el pare) és inferior als 500.000 euros no s’aplica recàrrec i el coeficient pels familiars del grup 1 i 2 (fills, parella i assimilats) és 1.
   Pels càlculs exactes cal saber més coses i no es pot resoldre en una consulta a un blog. Pot haver diferents factors a considerar.
   Salutacions

   Respon
 11. I am no longer sure where you’re getting your info, however great topic.
  I needs to spend a while learning more or working out more.

  Thank you for excellent information I used to be looking for this info
  for my mission.

  Respon

Deixa un comentari

Call Now Button