Increment de l’Impost de Successions a Catalunya

Modificacions de la Llei 5/2020, de 29 d’abril

Analitzem com s’incrementa l’Impost de Successions. Afecta a les herències de les persones que es morin a partir del dia 1 de maig de 2020, inclòs. Si tenen fills, descendents o progenitors que rebin quelcom, en la immensa majoria dels casos, pagaran més. La diferència és espectacular. Ho veurem.

En el Diari Oficial de la Generalitat d’avui 30 d’abril s’ha publicat la col·loquialment anomenada Llei d’acompanyament dels Pressupostos. És la Llei 5/2020. Serveix per actualitzar l’import de taxes i per crear i/o modificar impostos.

I) Una modificació destacable és que “retoquen” l’IRPF en dos aspectes:

 • Pugen el tram autonòmic de l’IRPF per aquells que tinguin una base imposable general superior als 90.000 euros.

A la pràctica representa que, per exemple, qui guanyi 100.000 euros, pagarà uns 200 euros més. A ningú se li incrementa la quota més de 1.150 euros encara que guanyi molt més. Tinc un estudi més a fons al meu blog general (www.bloc-legal.cat).

 • Baixa la tributació per aquells menors de 65 anys que guanyin menys de 12.450 euros. Es fa a base de pujar el mínim personal de 5.550 a 6.150 euros.

A la pràctica representa que veuran reduïda la quota a pagar (o incrementada la quantitat a retornar) en 66,60 euros.

II) L’altra modificació important és la modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny de regulació de l’Impost de Successions i Donacions.

 • Com a fet curiós per les donacions o altres transmissions lucratives entre vius, que no siguin d’immobles, rebudes de fundacions i associacions que compleixin finalitats d’interès general no vinculades a partits polítics, associacions religioses ni esportives ni organitzacions empresarials ni sindicals es crea una reducció del 95%.
 • A més és útil que a partir de maig també es permet aplicar la tarifa de reduïda per donacions a ascendents, descendents i parella quan la donació es reflexa no només en escriptura pública, com fins ara, sinó també en Sentència judicial. Servirà en transaccions judicials, especialment en dret de família i convenis de divorci, on si es pacta que un habitatge de fins a 200.000 euros s’entrega al fill pagarà únicament el 5%.
 • I un petit detall és que el gaudi definitiu d’algunes deduccions del Impost de Successions queda condicionat a que es mantinguin els béns dins del patrimoni de la persona que els adquireix durant cinc anys des de la mort del causant, tret que l’adquirent es mori, o els adquireixi la Generalitat o un ens local de Catalunya. S’ha afegit que aquesta adquisició per part de l’ens públic ha de ser a títol gratuït, és a dir, si es ven a la Generalitat o a l’Ajuntament es perd la deducció i es tributa, si se’ls hi fa donació es mantindria la deducció.

I quines son les modificacions en els impostos a pagar en cas d’heretar?

 • Es recuperen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni de l’adquirent, encara que únicament si hereta un descendent, un ascendent o la parella (cònjuge o parella estable).

L’1 de gener de 2010 la Generalitat va eliminar els coeficients multiplicadors de la quota tributària de l’Impost de Successions en funció del patrimoni preexistent de l’hereu. Des d’aleshores es pagava en funció del grau de parentiu amb el difunt i de l’import heretat, amb independència de si qui heretava tenia més o menys patrimoni. Fins aquella data la quota podia arribar a ser un 20% superior en funció del patrimoni preexistent. Deu anys més tard ho han reintroduït.

Els fills, néts, pares i parelles que tinguin un patrimoni superior als 500.000,00 euros, és a dir, aquells obligats a presentar la declaració de patrimoni, pagaran entre un 10 i un 20 per cent més per heretar que si tinguessin un patrimoni inferior.

La resta d’hereus o legataris, és a dir, els que pertanyen al grup III (germans, oncles, nebots, sobres, joves i nores) i IV (cosins i amics o altres) mantenen el seu coeficient multiplicador amb independència del seu patrimoni previ. Suposo que és perquè aquests darrers ja multipliquen la quota a pagar per un coeficient alt.

El quadre de coeficients multiplicadors a partir de l’1 de maig queda:

Patrimoni previGrup I i II pares, fills, parella…Grup III germans, oncles, sogres…Grup IV cosins, amics…
De 0 a 500.000 euros1,0001,5882,000
De 500.000,01 a 2.000.0001,1001,5882,000
De 2.000.000,01 a 4.000.0001,1501,5882,000
Més de 4.000.000 euros1,2001,5882,000
 • Ara bé, aquesta no és la pitjor notícia, l’impacte principal és que per a tots aquells dels grup II, excepte el cònjuge o parella estable, la bonificació de la que fins ara gaudien es redueix substancialment.

El cònjuge o parella estable segueix gaudint de la bonificació del 99% de la quota a pagar.

Els descendents menors de 21 anys, que són aquells que formen part del grup I, mantenen la reducció esglaonada que tenien abans; a saber: del 99% pels primers 100.000 euros tributables, del 97 % pels següents 100.000, del 95% pel següent tram…, del 60% pel tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros, … i del 20% en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros a heretar.

La resta del grup II, fills majors de 21 anys, néts, besnéts, pares, avis i membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua, veuen reduïda aquesta bonificació. Així en lloc de començar amb una reducció del 99 % pels primers 100.000,00 de la base imposable tindran només el 60%, el següent tram passa del 97% al 55%, el tram de 300.000 a 500.000 passa del 90% de bonificació al 45 %, el tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros passa del 60% al 30% i en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros ja no hi ha bonificació.

Aquest seria el quadre amb la comparativa de les bonificacions:

Base imposable finsBonificació (%) fins ara grup IIResta fins tram següent fins araBonificació (%) des de maig 2020 grup IIResta fins tram següent des de maig
0,000,0099,000,0060,00
100.000,0099,0097,0060,0055,00
200.000,0098,0095,0057,5050,00
300.000,0097,0090,0055,0045,00
500.000,0094,2080,0051,0040,00
750.000,0089,4770,0047,3335,00
1.000.000,0084,6060,0044,2530,00
1.500.000,0076,4050,0039,5025,00
2.000.000,0069,8040,0035,8820,00
2.500.000,0063,8425,0032,7010,00
3.000.000,0057,3720,0028,920,00

En funció de la base imposable, aplicant aquesta escala, s’obtindrà un percentatge mig, que és el que s’aplicarà com a bonificació de la quota de l’impost. I la quota resultant es multiplicarà pel coeficient que hem vist abans en funció del parentiu o grup i el patrimoni previ.

Per tant, tenint en compte les reduccions per parentiu i la tarifa de l’impost, un fill amb un patrimoni inferior a 500.000 euros que hereti del seu pare entre pisos (diferents del habitatge habitual del pare), parkings, locals, fons d’inversió, accions o diners un total de 582.524,27 euros (als qual se’ls suma un 3% en concepte d’aixovar), abans hagués pagat 4.698 euros i ara pagarà 39.690 euros de l’Impost de Successions. Si a més, tingués un patrimoni previ superior als 500.000 euros (sense arribar als 2 milions), pagaria 43.659 euros.

A tot això, a més, si es pretén aplicar altres deduccions diferents a les del parentiu, discapacitat, edat, habitatge habitual i assegurances, com per exemple per explotacions agràries o forestals, béns de l’activitat empresarial o professional del difunt o béns del patrimoni cultural, abans les bonificacions es reduïen aproximadament a la meitat i a partir de les defuncions de maig desapareixen totalment.

Cuideu-vos i cuideu a qui estimeu !

NOTA DE L’AUTORA : Aquesta entrada es refereix únicament a herències sotmeses al dret català vigent a la data de la seva elaboració, 30 d’abril de 2020, i no es pot considerar assessorament legal ja que s’hauria d’analitzar el cas concret amb tots els seus matisos.

Comparteix

56 comentaris a “Increment de l’Impost de Successions a Catalunya”

 1. Molt interessant. Una casa amb dues vivendes que no té la divisió, només es paga un IBI, es pot considerar tot vivenda habitual? Gràcies

  Respon
 2. Si ho he entès bé, això entra en vigor per les defuncions a partir de l’ 1 de maig oi? No s’aplicaria el nou càlcul a herències que s’acceptin ara per una defunció anterior a aquesta data entenc.
  Gràcies

  Respon
  • Correcte, l’impost incrementat és només per les herències de persones que morin a partir de l’1 de maig del 2020. Si es va morir abans, encara que no s’hagi tramitat encara l’herència, es calcularà segons el model anterior. Si et cal ajuda per la tramitació, pots mirar si alguns dels pacs que ofereixo a la web t’interessen.

   Respon
 3. Hola, a l’article he llegit: “Com a fet curiós es crea una reducció del 95% de la quota en donacions i altres transmissions lucratives entre vius”, això té a veure amb les donacions en vida? Si és així em sembla que ja estaven bonificades al 95%. Això vol dir que si els meus pares em donen 50.000e en vida, hauran de pagar 2.500e per fer una donació d’aquesta quantitat? Gràcies!

  Respon
  • No, en absolut. Es refereix a donacions que es reben de fundacions o associacions. Si els pares donen 50.000 euros en vida, qui els reb pagarà el 7%, és a dir, 3.500 euros d’impost. Si la finalitat de la donació és adquirir un negoci o la primera vivenda, la tarifa de l’impost pot bonificar-se en un 95% en funció de l’edat, import i altres factors, però caldrà complir els requisits que preveu la llei segons el supòsit. No s’ha modificat.

   Respon
   • Moltes gràcies! Llavors, amb aquesta reforma de la llei i en quant a diners es refereix, continua sent millor heredar que fer una donació en vida? No em queda clar. Gràcies de nou!

    Respon
    • Ara per ara, l’habitatge habitual és millor heretar-lo. En quant a la resta, dependrà del volum del patrimoni. Caldria veure cas per cas. La dada principal és que una donació de pares a fills de fins a 200.000 euros tributa al 5%. S’ha de mirar què costaria heretar-ho tot i què costaria fer ara una donació i heretar després menys.

     Respon
   • Hola, he heredat un pis i una petita quantitat de diners. Encara no tinc clar si vull vendre el pis pero m’agradaria saber, si finalment venc el pis, una vegada tingui les escriptures d’aceptació d’herencia, si amb aquest document puc vendre el pis o si tinc de fer noves escriptures a part de l’acceptació d’herencia per poder vendre’l. Gràcies

    Respon
    • Hola
     Amb l’escriptura de l’acceptació de l’herència és suficient per a vendre el pis. Ara bé, abans de signar l’escriptura d’acceptació d’herència caldria assegurar-se que el valor que fa constar del pis és el més convenient per si el vol vendre en un futur més o menys proper. També és important saber que en funció del grau de parentiu pot ser que hagi d’esperar dos anys per poder vendre i que pot haver beneficis fiscals en funció del temps que trigui en vendre.
     Si vol que l’assessori més concretament, pot concertar una visita o una videotrucada puntuals o contractar un dels packs que ofereixo per a la tramitació completa.
     Ben cordialment,
     Chantal Català

     Respon
     • Moltes gràcies Chantal. El pis a heredar era de la meva mare. Em surgeix una pregunta, ja que indiques que “en funció del grau de parentiu pot ser que hagi d’esperar dos anys per poder vendre”. La meva pregunta sería si jo he d’esperar dos anys per poder vendre el pis que he heredat de la meva mare. Salutacions.

     • Els pisos heretats de pares a fills no tenen aquesta limitació. Ara bé, sí poden beneficiar-se de reduccions d’impostos si no es venen en tres o en cinc anys i es demana en termini.

  • Jo veuria millor que l’Ajuntament de Barcelona destinés aquests diners a reduir l’impost municipal de plusvàlua que hauran de pagar aquells que hagin perdut un familiar per la Covid-19.

   Respon
 4. Hola!! No em queda clar si es tracte d´heretar el pis de residència habitual del pare es queda igual que abans o no, si lo que augmenta es lo que no son residència habitual del pare, m´ho podeu aclarir si us plau?? Gràcies!!

  Respon
  • Hola Joan
   La bonificació per heretar el pis de residència habitual queda igual que abans. Serveix per calcular la base imposable. És a dir, de tota l’herència li podrem restar els 100.000 euros per ser fill i el 95% del valor del pis habitual i això ens donarà la base sobre la qual aplicar la tarifa de l’impost, que tampoc ha variat (i va del 7% fins al 32%). Un cop tinguem la quota, en lloc de bonificar-la en un 99 % la bonifarem només en el 60% o en allò que resulti de la nova taula.

   Respon
 5. Aleshores, interpreto que seria millor per deixar la vivenda habitual, en aquest moment, que els pares fessin una donació del immoble al fill del grup II que una herència. Si no és el cas quin seria el cas per herència.

  * fill grup II, més de 21
  * – 500 patrimoni
  * vivenda habitual (casa després de divorci dividida en dos dos Ibis, una part pare altra mare).

  Respon
  • La vivenda habitual és millor deixar-la en herència ja que té una bonificació del 95%, tret que es tingui pensat vendre-la de seguida que faltin els pares.
   Si es tracta de fill únic, a més, es podria acceptar l’herència sense haver de passar pel notari.

   Respon
 6. Bona tarde. La meva mare ens vols posar a nom del meu germà i meu les 3 propietats que te, 3 pisos a Barcelona en un d.ells viu el meu germà amb ella, es interesant espabilar el tema? Gràcies.

  Respon
  • S’hauria de fer càlculs i conèixer l’esperança de vida de la seva mare. Si es morís abans de tres anys de la donació no hagués servit per a res, al contrari. En principi la donació en vida és més cara que en herència, tret que serveixi per repartir l’herència en dos trams (una part en vida i l’altra quan es mori). Si es tracta de la vivenda on viu la donant, encara amb més motiu és millor no fer res ara. Si vol, quan passi l’estat d’alarma venen al despatx i ho valorem o es pot fer abans per correu o videoconferència.

   Respon
  • Bon dia
   No està prevista cap reducció en la normativa actual per les herències que afectin a famílies nombroses. Ara bé, com l’impost és progressiu, cadascú tributarà per la part que li toqui.

   Respon
 7. Bona tarda, el meu pare ha mort a principis d’aquest any. Era propietari del 10% de la seva vivenda habitual y jo del 90% restant. Aquest 10% l’hem heredat el meu germà, el meu cosí i jo. La meva pregunta es si sería més òptim a l’ hora de tramitar l’ herencia que jo els hi compri la seva part (6,6%) i si amb aquesta formula tindria que fer noves escriptures de la vivenda ja que la meva idea es vendre-la. Moltes gràcies

  Respon
  • Bona tarda
   Primer de tot el meu condol. Si la idea és que vostè tingui el 100 % de la propietat, fer-ho en el moment de l’acceptació de l’herència li estalviarà impostos i amb l’escriptura d’acceptació d’herència seria suficient. Ara bé si pensa vendre-la en breu l’única avantatge de quedar-s’ho tot ara seria que no li caldria posar-se d’acord amb els altres copropietàries per a la venda. Quedar-s’ho ara li estalvia l’ITPAJD de la compra o de la dissolució del condomini, però ha de pagar la plusvàlua. I una altra aspecte a considerar és el guany patrimonial a efectes de l’IRPF en funció dels valors que es donin.
   Si vol que l’ajudi en la tramitació i a calcular la millor opció, ja sap on trobar-me.
   Salutacions
   Chantal Català

   Respon
 8. La meva mare ens ha deixat al meu germà i a mí una casa a Cornellà, que consta de dues vivendes, però consta al Registre com un sola. La meva pregunta és: Es pot posar la propietat, a nom de tots dos sense fer la divisió horitzontal de la propietat?

  Respon
 9. Hello there, I found your web site via Google at the same time as searching for a similar subject, your web site came up, it appears great. I have bookmarked it in my google bookmarks.

  Respon
 10. El meu pare es va morir 11/06. Ens ha deixat molt de patrimoni i accions de l’empresa entre el meu marit, la meva mare, la meva germana i jo.
  A quin grup de parentiu estaria el meu marit?
  Si tenim un patrimoni previ de -500mil pero heretem en valor de uns 350mil, jo com a filla major de 21 quin percentatge s’aplica?

  Gracies

  Respon
  • Bona diada.
   Primer de tot el meu condol.
   El seu marit, en tant que gendre del difunt, pertany al grup III.
   Si el patrimoni previ (és a dir, abans que es morís el pare) és inferior als 500.000 euros no s’aplica recàrrec i el coeficient pels familiars del grup 1 i 2 (fills, parella i assimilats) és 1.
   Pels càlculs exactes cal saber més coses i no es pot resoldre en una consulta a un blog. Pot haver diferents factors a considerar.
   Salutacions

   Respon
 11. Hola bon dia: La meva mare té 90 anys, i jo 58, soc l’únic a heretar. El piset que em deixarà i espero que trigui(la seva vivenda habitual), d’un valor fiscal aprox. d’uns 70000 €, i uns estalvis d’uns 80000 €. Jo, el pis, pasaria a ser la meva vivenda habitual. Em pot dir, més o menys si em tocaría pagar molt per l’impost de successions, així calculant per sobre, jo estic a l’atur, i em preocupa si la quantitat de diners afecta molt, fa variar molt, o millor si trec algo , i m’ho paso a un compte meu. Moltes gràcies.

  Respon
  • Bon dia
   No s’espanti. L’habitatge on viu la seva mare només computa pel 5% del seu valor real, amb un màxim important que no l’afecta, sempre que la conservi 5 anys sense vendre-la. I els primers 100.000 euros que hereta un fill no tributen. Per tant, amb aquests números no hauria de pagar l’impost. Sí haurà de pagar plusvàlua municipal, però segurament també està fortament bonificada si conserva el pis un mínim de tres anys.
   És important que sàpiga, en ser fill únic, que el dia que falti la seva mare podrà acceptar l’herència i posar-s’ho tot al seu nom sense necessitat de fer-ho en escriptura pública. Són diners que es pot estalviar. Jo el podré ajudar amb els tràmits quan arribi el moment.
   Gràcies per llegir-me.

   Respon
 12. Bona tarda, per motius de salut hem de portar a la meva sogra a una residència. La portarem a una de la població a on vivim nosaltres per poder la visitar assiduament. A la residència ens diuen que s”ha d’empadronar aquí. La seva vivenda perdrà la condició de vivenda habitual? Ella viu a una altra població. Moltes gràcies.

  Respon
  • Bon dia, amb la llei actual, la vivenda no perdrà la condició d’habitatge habitual si està en una residència, ni tan sols si la lloga, al menys a efectes de l’Impost de Successions.
   Caldria mirar les ordenances fiscals de la població de l’habitatge per saber si també pot mantenir aquesta consideració respecte de la plusvàlua municipal. Per exemple, a Barcelona es manté la consideració d’habitatge habitual sempre que no visqui en un altre pis propi i faci menys de cinc anys que va marxar, però no pot estar llogat (tret que sigui lloguer social via borsa de l’Ajuntament). Per tant, si està en una residència (o a casa d’un fill) i no el lloguen, mantindrà la consideració i beneficis d’habitatge habitual durant 5 anys.
   Gràcies per llegir-me, confio ser útil.

   Respon
 13. Bon dia Chantal,

  en primer lloc agrair-te tota la infomació que ens proporciones que m’és de gran ajuda.

  La meva consulta és: sóc hereu de la meva tia, el seu habitatge habitual té la deducció del 95% per ser el seu nebot (si no me’l venc en cinc anys)?

  Jo no visc amb ella…

  Gràcies per tot

  Respon
  • Bon dia
   M’alegro que us sigui útil el blog.
   Em sap greu però per poder aplicar la deducció del 95% de l’habitatge habitual de la teva tia, en no ser parent directe sinó col·lateral, cal que tinguis més de 65 anys i hagis conviscut com a mínim els darrers dos anys previs a la seva defunció. Per tant, en el teu cas no t’ho pots deduir.
   Si vols que t’ajudi a decidir la millor valoració tenint en compte tots els impostos, em pots escriure o trucar.
   Per cert, si ets hereu únic i no hi ha ningú més amb cap dret sobre aquesta herència no et cal fer-ho notarialment. Jo et puc ajudar i ho podem tramitar tot telemàticament.
   Salutacions,
   Chantal Català

   Respon
 14. Bon dia,
  El meu pare va morir el passat mes de febrer, i al testament em deixava un habitatge amb valor cadastral de 89.000€ (sol + edificació) i uns estalvis de 9.000€. Fa uns anys que aquest no era el seu habitatge habitual, ja que es va anar a viure amb el seu germà petit i es va empadronar a un altre municipi.
  Al meu germà l’ha deixat el pis on ja hi viuen i uns altres 9.000€
  En aquests moments, i degut a la pandèmia de la covid, no estic en una bona posició econòmica com per fer front a unes despeses desmesurades per imposts i m’agradaria saber si l’impost de Successions i la Plus Vàlua serien molt elevats en aquest cas. Cal dir que el meu patrimoni està molt per sota dels 500.000€.
  D’altra banda, m’agradaria saber si aquests 10.000€ d’estalvis que em deixa podrien fer-se servir per pagar aquests impost, o si aquests diners no es poden tocar fins que no s’hagin arreglat tots els papers de l’herència.
  Moltes gràcies.

  Respon
  • Bon dia
   Primer de tot el meu condol. En funció de la població on està l’habitatge, el temps que no portava empadronat el seu pare i si estava buit o llogat, la plusvàlua podrà variar. Probablement serà la despesa més gran. En quant a l’impost de successions segurament serà poc. I sí, es poden utilitzar els 9000 euros per pagar els impostos. També hi ha possibilitats d’ampliar el termini per pagar-los i de demanar ajornaments o pagaments a terminis. No es desesperi, hi ha diferents solucions.
   Si vol, pot concertar una visita al despatx, presencial o telemàtica, i l’assessoro. En qualsevol cas, abans del juliol caldria fer alguna actuació.
   Salutacions i gràcies per llegir-me.

   Respon
 15. Moltes gràcies Chantal. Hem quedo més tranquil sabent que l’impost de successions serà poc import. A veure el que ens tocarà pagar de PlusValua si aquest ha de ser l’import més gran de totes aquestes gestions.

  Salutacions i cuida’t.

  Respon
 16. Bona nit Chantal,
  La meva germana va traspassar el passat 31 de maig de 2021. Jo sóc el seu únic germà, i els nostres pares van morir el 28 d’octubre de 2014 i el 31 de març de 2016, respectivament. En el seu testament, la meva germana, em nomena hereu i com a substituts meus els meus descendents (tinc dos fills).
  La meva germana era propietària de la meitat de dos habitatges, l’altra meitat són de la meva propietat (aquests dos habitatges eren propietat dels nostres pares, i al faltar el meu pare van passar a la meva mare, i al faltar ella van passar per meitats indivises a la meva germana i a un servidor).
  Volia preguntar-te, en relació a l’impost de successions, i en concret en quant a la possible reducció per sobre imposició decennal, al haver-se produït dos transmissions i ara una tercera en menys de 10 anys, si em puc beneficiar d’aquesta reducció, o bé al ser jo línia col·lateral ja no en tinc cap dret.
  També em plantejo, a fi de pagar menys en l’impost de successions, ja que crec que només em puc beneficiar d’una reducció de 8.000€, renunciar “pura i simple” a l’herència de la meva germana, així per substitució vulgar entrarien a l’herència els meus dos fills, els quals es podrien beneficiar cadascun d’ells d’aquesta reducció. Ho veus viable aquesta possibilitat per pagar menys impostos????
  Moltes gràcies per la teva ajuda.
  Salutacions.
  Xavier

  Respon
  • Hola
   Primer de tot el meu condol. Respecte al primer dubte, la sobreimposició decenal, es podria defensar la seva aplicació però no és clara tal i com està redactada la llei. S’hauria d’estudiar.
   Respecte a si renuncies, la base es reduirà a la meitat i cada un dels teus fills es podrà aplicar la seva reducció de 8.000 euros; però has de tenir en compte que si són menors d’edat pots tenir un problema.
   Si decideixes acceptar l’herència, si la teva germana no tenia parella ni fills ni deixava cap llegat, pots acceptar l’herència sense necessitat de notari. Cal fer bé la instància privada -jo te la puc preparar- i t’estalviaràs el cost del notari.
   Ben cordialment,
   Chantal

   Respon
 17. Una donació d’avis a nets feta davant notari es considera del grup II i per tant s’aplica el coeficient multiplicado 1?
  Moltes gràcies

  Respon
  • Una donació d’avis a néts feta en escriptura pública (davant notari) correspon al grup II de parentiu, efectivament. Això vol dir que s’aplica la tarifa redüida de donacions (5% fins a 200.000 euros). Ara bé, el coeficient multiplicador serà aquell que correspongui en funció del patrimoni preexistent de qui reb els diners. Pel grup II, l’1 s’aplica per un patrimoni previ de fins a 500.000 euros. Hi ha un mes per pagar-ho.

   Respon
 18. Bon dia,
  Si el pis a heretar d’un valor catastral de 250000 era la vivenda habitual de la difunta, la filla que viu en un altre immoble, quina reducció/bonificació s’aplicaria? Moltes gràcies

  Respon
  • Bon dia
   La filla es pot aplicar en l’Impost de Successions una reducció del 95% del valor de l’habitatge habitual de la difunta (màxim 500.000 euros) encara que visqui en un altre lloc, és a dir, que no convisqués amb la mare. Ho podrà fer sempre i quan el mantingui dins del seu patrimoni un mínim de cinc anys des de la mort de la mare. El pot llogar, deixar buit, ocupar-lo…, però si el ven o transmet abans haurà de pagar els impostos que es va estalviar més interessos.
   També es pot aplicar la reducció de 100.000 euros com a filla i eventualment la que li correspongui si té alguna discapacitat/minusvalia etc.
   Respecte a l’impost conegut com a plusvàlua municipal (IVTNU) caldrà mirar l’ordenança del municipi on estigui l’habitatge. N’hi ha que exigeixen la convivència per aplicar bonificacions i n’hi ha que no.
   Salutacions,

   Respon
 19. Bona tarda,
  El meu pare ens ha deixat en herència 1 pis a cada un dels 2 germans. Hem fet l’escriptura d’acceptació d’herència, i ara veig que en aquesta escriptura estem els 2 germans i la propietat que hereta cadascun. No es tracta d’una escriptura individual per cadascun, sinó d’una escriptura global.
  Com es manega això? Si el meu germà vol vendre el seu pis heretat però jo vull mantenir el que m’han deixat en herència, s’ha de fer escriptures individuals on es segreguin les 2 parts?

  Gràcies

  Respon
  • Bona tarda
   Això és el normal, no es preocupi. El fet que estiguin les dues adquisicions en la mateixa escriptura no els vincula ni els limita. Cadascú pot vendre l’habitatge que ha heretat amb independència d’allò que faci el seu germà. L´únic que cal és que cadascú tingui una còpia de l’escriptura i de tots el pagaments (notari, impostos, registre i gestor/advocat) que hagi assumit, ja que li faran falta el dia que vengui. Si no hi ha bona relació, s’acostuma a demanar dues còpies autèntiques al notari, una per a cada part (però té un cost), i una factura per separat de cada pagament; si hi ha bona relació o una relació prou acceptable, es fan una còpia de l’original. Quan jo gestiono una herència, m’asseguro que cadascú tingui els originals que necessiti i la còpia del que no li calgui en original.

   Respon
 20. Moltes gràcies per la rapidesa en la resposta 🙂
  Mai hem tingut problemes entre nosaltres i espero seguir així, però de vegades les persones canviem per naturalesa o influenciats i sorgeixen els conflictes.

  Llavors, el més recomanable seria que cadascú disposés d’una copia original de les escriptures, i dels Impostos que hagi pagat cadascú a nivell de Successions i Plus Vàlua, oi?
  Entenc que pal que fa a factures de Notari, advocat i demés hi hauria prou amb una fotocopia, no?

  Moltes gràcies novament.

  Respon
  • Bon dia
   De fet n’hi ha prou amb una fotocòpia de tot. Si l’escriptura s’ha portat al Registre de la Propietat, en teoria ni caldria conservar-la.
   El primer que vengui, que li entregui a l’altra l’original.
   Si, no obstant, prefereixen tenir tots dos un “original”, una còpia autèntica de l’escriptura pública, la poden demanar al notari. Acostuma a costar entre 60 i 100 euros en funció de les pàgines que ocupi. Ara bé, tenir un “original” no li dona ni més ni millor dret, i sempre es pot demanar al notari si mai arribés a fer falta.

   Respon

Deixa un comentari

Call Now Button