Increment de l’Impost de Successions a Catalunya

Modificacions de la Llei 5/2020, de 29 d’abril

Analitzem com s’incrementa l’Impost de Successions. Afecta a les herències de les persones que es morin a partir del dia 1 de maig de 2020, inclòs. Si tenen fills, descendents o progenitors que rebin quelcom, en la immensa majoria dels casos, pagaran més. La diferència és espectacular. Ho veurem.

En el Diari Oficial de la Generalitat d’avui 30 d’abril s’ha publicat la col·loquialment anomenada Llei d’acompanyament dels Pressupostos. És la Llei 5/2020. Serveix per actualitzar l’import de taxes i per crear i/o modificar impostos.

I) Una modificació destacable és que “retoquen” l’IRPF en dos aspectes:

  • Pugen el tram autonòmic de l’IRPF per aquells que tinguin una base imposable general superior als 90.000 euros.

A la pràctica representa que, per exemple, qui guanyi 100.000 euros, pagarà uns 200 euros més. A ningú se li incrementa la quota més de 1.150 euros encara que guanyi molt més. Tinc un estudi més a fons al meu blog general (www.bloc-legal.cat).

  • Baixa la tributació per aquells menors de 65 anys que guanyin menys de 12.450 euros. Es fa a base de pujar el mínim personal de 5.550 a 6.150 euros.

A la pràctica representa que veuran reduïda la quota a pagar (o incrementada la quantitat a retornar) en 66,60 euros.

II) L’altra modificació important és la modificació de la Llei 19/2010, de 7 de juny de regulació de l’Impost de Successions i Donacions.

  • Com a fet curiós per les donacions o altres transmissions lucratives entre vius, que no siguin d’immobles, rebudes de fundacions i associacions que compleixin finalitats d’interès general no vinculades a partits polítics, associacions religioses ni esportives ni organitzacions empresarials ni sindicals es crea una reducció del 95%.
  • A més és útil que a partir de maig també es permet aplicar la tarifa de reduïda per donacions a ascendents, descendents i parella quan la donació es reflexa no només en escriptura pública, com fins ara, sinó també en Sentència judicial. Servirà en transaccions judicials, especialment en dret de família i convenis de divorci, on si es pacta que un habitatge de fins a 200.000 euros s’entrega al fill pagarà únicament el 5%.
  • I un petit detall és que el gaudi definitiu d’algunes deduccions del Impost de Successions queda condicionat a que es mantinguin els béns dins del patrimoni de la persona que els adquireix durant cinc anys des de la mort del causant, tret que l’adquirent es mori, o els adquireixi la Generalitat o un ens local de Catalunya. S’ha afegit que aquesta adquisició per part de l’ens públic ha de ser a títol gratuït, és a dir, si es ven a la Generalitat o a l’Ajuntament es perd la deducció i es tributa, si se’ls hi fa donació es mantindria la deducció.

I quines son les modificacions en els impostos a pagar en cas d’heretar?

  • Es recuperen els coeficients multiplicadors en funció del patrimoni de l’adquirent, encara que únicament si hereta un descendent, un ascendent o la parella (cònjuge o parella estable).

L’1 de gener de 2010 la Generalitat va eliminar els coeficients multiplicadors de la quota tributària de l’Impost de Successions en funció del patrimoni preexistent de l’hereu. Des d’aleshores es pagava en funció del grau de parentiu amb el difunt i de l’import heretat, amb independència de si qui heretava tenia més o menys patrimoni. Fins aquella data la quota podia arribar a ser un 20% superior en funció del patrimoni preexistent. Deu anys més tard ho han reintroduït.

Els fills, néts, pares i parelles que tinguin un patrimoni superior als 500.000,00 euros, és a dir, aquells obligats a presentar la declaració de patrimoni, pagaran entre un 10 i un 20 per cent més per heretar que si tinguessin un patrimoni inferior.

La resta d’hereus o legataris, és a dir, els que pertanyen al grup III (germans, oncles, nebots, sobres, joves i nores) i IV (cosins i amics o altres) mantenen el seu coeficient multiplicador amb independència del seu patrimoni previ. Suposo que és perquè aquests darrers ja multipliquen la quota a pagar per un coeficient alt.

El quadre de coeficients multiplicadors a partir de l’1 de maig queda:

Patrimoni previGrup I i II pares, fills, parella…Grup III germans, oncles, sogres…Grup IV cosins, amics…
De 0 a 500.000 euros1,0001,5882,000
De 500.000,01 a 2.000.0001,1001,5882,000
De 2.000.000,01 a 4.000.0001,1501,5882,000
Més de 4.000.000 euros1,2001,5882,000
  • Ara bé, aquesta no és la pitjor notícia, l’impacte principal és que per a tots aquells dels grup II, excepte el cònjuge o parella estable, la bonificació de la que fins ara gaudien es redueix substancialment.

El cònjuge o parella estable segueix gaudint de la bonificació del 99% de la quota a pagar.

Els descendents menors de 21 anys, que són aquells que formen part del grup I, mantenen la reducció esglaonada que tenien abans; a saber: del 99% pels primers 100.000 euros tributables, del 97 % pels següents 100.000, del 95% pel següent tram…, del 60% pel tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros, … i del 20% en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros a heretar.

La resta del grup II, fills majors de 21 anys, néts, besnéts, pares, avis i membres d’una relació de convivència d’ajuda mútua, veuen reduïda aquesta bonificació. Així en lloc de començar amb una reducció del 99 % pels primers 100.000,00 de la base imposable tindran només el 60%, el següent tram passa del 97% al 55%, el tram de 300.000 a 500.000 passa del 90% de bonificació al 45 %, el tram entre 1.000.000 i 1.500.000 euros passa del 60% al 30% i en tota la base imposable que excedeixi de 3 milions d’euros ja no hi ha bonificació. Per afegir una mica de diversió, prova el joc jetx.

Aquest seria el quadre amb la comparativa de les bonificacions:

Base imposable finsBonificació (%) fins ara grup IIResta fins tram següent fins araBonificació (%) des de maig 2020 grup IIResta fins tram següent des de maig
0,000,0099,000,0060,00
100.000,0099,0097,0060,0055,00
200.000,0098,0095,0057,5050,00
300.000,0097,0090,0055,0045,00
500.000,0094,2080,0051,0040,00
750.000,0089,4770,0047,3335,00
1.000.000,0084,6060,0044,2530,00
1.500.000,0076,4050,0039,5025,00
2.000.000,0069,8040,0035,8820,00
2.500.000,0063,8425,0032,7010,00
3.000.000,0057,3720,0028,920,00

En funció de la base imposable, aplicant aquesta escala, s’obtindrà un percentatge mig, que és el que s’aplicarà com a bonificació de la quota de l’impost. I la quota resultant es multiplicarà pel coeficient que hem vist abans en funció del parentiu o grup i el patrimoni previ.

Per tant, tenint en compte les reduccions per parentiu i la tarifa de l’impost, un fill amb un patrimoni inferior a 500.000 euros que hereti del seu pare entre pisos (diferents del habitatge habitual del pare), parkings, locals, fons d’inversió, accions o diners un total de 582.524,27 euros (als qual se’ls suma un 3% en concepte d’aixovar), abans hagués pagat 4.698 euros i ara pagarà 39.690 euros de l’Impost de Successions. Si a més, tingués un patrimoni previ superior als 500.000 euros (sense arribar als 2 milions), pagaria 43.659 euros.

A tot això, a més, si es pretén aplicar altres deduccions diferents a les del parentiu, discapacitat, edat, habitatge habitual i assegurances, com per exemple per explotacions agràries o forestals, béns de l’activitat empresarial o professional del difunt o béns del patrimoni cultural, abans les bonificacions es reduïen aproximadament a la meitat i a partir de les defuncions de maig desapareixen totalment.

Cuideu-vos i cuideu a qui estimeu !

NOTA DE L’AUTORA : Aquesta entrada es refereix únicament a herències sotmeses al dret català vigent a la data de la seva elaboració, 30 d’abril de 2020, i no es pot considerar assessorament legal ja que s’hauria d’analitzar el cas concret amb tots els seus matisos.

Comparteix
Call Now Button