Tinc dret a alguna part de l’herència si no hi ha testament?

Tinc dret a alguna part de l’herència si no hi ha testament?

NOTA: En aquesta entrada aporto solucions aplicables a herències sotmeses al dret català.

Moltes persones no fan testament: els fa angúnia, no hi pensen, no els hi ha donat temps o potser pensen que tenen poc a deixar. En qualsevol cas, el fet de no haver atorgat testament no impedeix als hereus heretar tot allò que hi hagi. I com es fa?

Primer de tot, hem d’estar ben segurs que no hi ha testament, ja que si el difunt va deixar per escrit què volia que passés amb els seus béns quan faltés, normalment caldrà seguir-ho.

Per esbrinar-ho caldrà obtenir el certificat de darreres voluntats que emet el Ministerio de Justicia. No es pot demanar abans que hagin passat quinze dies de la defunció per tal d’assegurar que els hi hagi arribat qualsevol testament fet el mateix dia de la mort.

Si el certificat ens confirma que no hi ha testament, aleshores ja podem saber si tenim o no dret a l’herència.

La llei ens indica qui té dret a una herència quan no hi ha testament. Per exemple, a grans trets a Catalunya hereten :

  • Primer els fills a parts iguals amb l’usdefruit de la parella convivent del difunt (casada o de fet).
  • Si algun fill havia mort abans, la seva part l’adquireixen els seus respectius fills.
  • Si no hi ha cap descendent, ho hereta tot la parella però els pares del difunt li poden reclamar el 25 % com a legítima.
  • A manca de descendents i parella, hereten els ascendents, és a dir, primer els pares, si havien mort abans, el avis,…
  • Si un ha mort sense descendents, ni parella, ni ascendents vius, aleshores l’herència va als germans i als nebots.
  • Si tampoc en tenia, anirà als parents més propers fins el quart grau, així, tiets, tiet-avi, cosins-germans, renebots.
  • I en darrer terme, passaria a la Generalitat de Catalunya.

Si no us sembla bé aquest ordre, cal fer testament per poder-lo canviar. Si us sembla bé, també és convenient fer testament per facilitar i abaratir els tràmits als hereus i evitar sorpreses si canvia la llei.

Amb independència que sapigueu que teniu dret a l’herència en funció del parentiu, si no hi ha testament abans de poder acceptar i obtenir l’herència cal tramitar un procediment anomenat abintestat. Caldrà acreditar davant notari el parentiu i les altres circumstàncies per tal que el notari efectuï una declaració d’hereus abintestat, que equival al testament, però surt més car i es triga més.

Lògicament hi ha matisos a tenir en compte, i fareu bé en consultar a l’advocat per estar segurs dels vostres drets.

Recordeu que a la meva web ofereixo packs tancats o pressupostos a mida i també el servei inicial per saber els vostres drets en un cas concret.

Comparteix
Call Now Button