Quant costa heretar de la germana o l’amic amb qui convivíem ?

És freqüent que dues germanes solteres o vídues visquin juntes. A vegades, són companys de pis. Quan un d’ells mort, l’altre té uns drets. Per exemple, si el pis era propietat del difunt, té dret a quedar-s’hi sis mesos, tret de pacte en contrari, i, si n’era llogater, qui el sobreviu es pot subrogar en el contracte de lloguer durant un any o el temps que quedi de contracte si és inferior.

Què passa si li deixa tots o parts dels seus béns en testament? Haurà de pagar molt?

Sabem que de pares a fills i a la parella, matrimonial o de fet, com a mínim els primers 100.000 euros no tributen; entre germans estan exempts únicament 8.000 euros i si el parentiu és de quart grau (renebot, cosins-germans) o superior o no són parents no hi ha cap reducció. A més, un cop calculat l’impost, segons el grau de parentiu es multiplica la quota per 1, per 1,5882 o per 2.

Per tant, heretar d’un germà surt car i heretar d’un amic surt caríssim.

Ara bé, hi ha una solució si convivien.

La llei catalana reconeix el que s’anomena relació de convivència d’ajuda mútua. Es tracta d’aquelles persones que conviuen a la mateixa vivenda habitual i comparteixen les despeses comunes i/o el treball domèstic, sense contraprestació i amb voluntat de permanència. Poden ser parents en línia col·lateral (oncle-nebot, germans, cosins…) o amics, sempre que no estiguin casats o formin parella amb algú altre amb qui també convisquin.

Com s’ha acredita? Amb una escriptura pública de formalització de la relació, feta en vida de tots, amb una antiguitat mínima de dos anys, cosa poc freqüent, o bé amb una acta de notorietat que acrediti que portaven vivint junts un mínim de dos anys. Jo ho he fet. Només cal el padró i dos testimonis.

Aleshores, es paga menys?

Sí. Si el difunt formava part d’una relació de convivència d’ajuda mútua, a qui sobreviu se’l considera quasi com un fill, en qualsevol cas, més que un germà. Té lliures d’impostos els primers 50.000 euros i se l’assimila al fills als efectes de poder aplicar també la reducció per edat o discapacitat, la reducció per vivenda habitual i el coeficient multiplicador més baix.

Per tant, la diferència a efectes d’impostos és molt important.

No oblideu empadronar-vos junts si conviviu.

NOTA DE L’AUTORA : Aquesta entrada es refereix únicament a herències sotmeses al dret català vigent a la data de la seva elaboració, 27 d’abril de 2020, i no es pot considerar assessorament legal ja que s’hauria d’analitzar el cas concret amb tots els seus matisos.

Comparteix

2 comentaris a “Situacions d’ajuda mútua i impostos”

Deixa un comentari

Call Now Button